header

อ่านการ์ตูน ทั้งหมด
Naruto ตํานานวายุสลาตัน one piece วันพีช โจรสลัดหมวกฟาง Fairy Tail ศึกจอมเวทอภินิหาร bleach เทพมรณะ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย Cage of Eden หนีตายเกาะนรกล้านปี Toriko นักล่าอาหาร

ติดต่อเรา Adipmaya@gmail.com

ตัวอย่างโครงการ

 เรื่องทั่วไป  ไม่ให้ใส่ความเห็น
ก.พ. 092013
 

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ,ตัวอย่าง โครงการ ต่างๆ,ตัวอย่าง โครงการ เศรษฐกิจ พอ เพียง,ตัวอย่างโครงการรักการอ่าน,ตัวอย่าง โครงการ รัก การ อ่าน,ตัวอย่าง โครงการ พัฒนา บุคลากร,ตัวอย่าง โครงการ คอมพิวเตอร์,ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม,ตัวอย่างการเขียนโครงการ ตัวอย่างโครงการ,ตัวอย่าง โครงการ ต่างๆ,ตัวอย่าง โครงการ เศรษฐกิจ พอ เพียง,ตัวอย่างโครงการรักการอ่าน,ตัวอย่าง โครงการ รัก การ อ่าน,ตัวอย่าง โครงการ พัฒนา บุคลากร,ตัวอย่าง โครงการ คอมพิวเตอร์,ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม,ตัวอย่างการเขียนโครงการ ตัวอย่างโครงการ,ตัวอย่าง โครงการ ต่างๆ,ตัวอย่าง โครงการ เศรษฐกิจ พอ เพียง,ตัวอย่างโครงการรักการอ่าน,ตัวอย่าง โครงการ รัก การ อ่าน,ตัวอย่าง โครงการ พัฒนา บุคลากร,ตัวอย่าง โครงการ คอมพิวเตอร์,ตัวอย่างโครงการฝึกอบรม,ตัวอย่างการเขียนโครงการ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ

โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

๑. หลักการและเหตุผล
                   เนื่องจากปัจจุบันนี้กีฬาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ และยังเป็นการพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของเด็กให้มีพัฒนาการที่เจริญเติบโตไปตามวัยและวุฒิภาวะนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว และสร้างสุขลักษณะนิสัยที่ดีให้เด็กได้ประพฤติดี คิดดี ทำดี มีจิตใจที่ดีงาม และสามารถอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุขกองการศึกษา  เทศบาลตำบลปลาโหล เล็งเห็นความสำคัญของกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงได้ จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เทศบาลตำบลปลาโหล  ประจำปี  ๒๕๕๔  ขึ้น
๒.  วัตถุประสงค์
                   ๑. เพื่อให้เด็กได้รับพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
๒. เพื่อให้เด็กได้รู้จักกฎกติกา การรู้แพ้ การรู้ชนะ การรู้อภัย การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
๓. เพื่อฝึกพัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ได้รับความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม
๔. เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
๕. เพื่อฝึกให้เด็กมีมนุษยสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
๓.  เป้าหมาย
                   เด็กเล็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลาโหล ทั้ง ๓ ศูนย์ จำนวน ๓๑๒  คน
๔. วิธีดำเนินการ
                   ๑. จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
๒. ประชุมคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔. ดำเนินการแข่งขันกีฬาตามโครงการ
๕. สรุปผล  และประเมินการแข่งขันกีฬาตามโครงการ
๕. ระยะเวลาและสถานที่การแข่งขัน
                   ดำเนินการแข่งขัน  ในวันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๔  ณ ลานกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปลาโหล
๗.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา  เทศบาลตำบลปลาโหล
๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
                   ๑.เด็กได้รับพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
๒.เด็กได้รู้จักกฎกติกา การรู้แพ้ การรู้ชนะ การรู้อภัย การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
๓.เด็กได้พัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการคิด แก้ปัญหา และกล้าแสดงออกมาในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ได้รับความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม
๔.เด็กรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
                   ๕.เด็กได้มีมนุษยสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
๙.  การประเมินโครงการ
                   ๑. จากการสำรวจความคิดเห็น / ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้แบบสอบถาม
๒. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ

 

โครงการแข่งขันกีฬาตำบลพันเสาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  สุนัขและแมว

เทศบาลตำบลพันเสา  ปี  2551

 

หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลพันเสา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  ทำให้สามารถลดจำนวนผู้ถูกสุนัขกัดและลดสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลพันเสาลงได้  โดยดูจากข้อมูลการเฝ้าระวังของสถานพยาบาลที่ให้บริการในเขต  แต่โรคพิษสุนัขบ้าก็ยังเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ  เพราะยังมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคนี้อยู่

เทศบาลตำบลพันเสาจึงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ฉีดยาคุมสุนัขแมว    โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระกำ สถานีอนามัยตำบลพันเสา สถานีอนามัยบ้านแหลมมะค่า  เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีน  ฉีดยาคุมกำเนิดให้มากที่สุด  เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าลดอาการดุร้ายและลดจำนวนสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ  ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า  ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพันเสาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สุนัขและแมวที่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของได้รับบริการฉีดวัคซีน  ฉีดยาคคุมตามโครงการ
 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงสัตว์ได้มีส่วนร่วมโดยนำสัตว์ที่เลี้ยงมารับบริการ
 3. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเขตเทศบาลให้มีพฤติกรรมการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงที่ถูกต้อง

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. สุนัขและแมวที่ประชาชนเลี้ยงในเขตเทศบาลตำบลพันเสา
 2. สุนัขและแมวที่วัดพันเสา วัดหัวขัว วัดหนองบัวสี่บาท วัดหล่ายขานาง วัดหนองประดู่      วัดศิริชัยยาราม  วัดใหม่ทรงธรรม

 

 

 

 

 

วิธีดำเนินงาน

 1. ประสานงานกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระกำ สถานีอนามัยตำบลพันเสา สถานีอนามัยบ้านแหลมมะค่า  เพื่อรับการสนับสนุนบุคลากรในการดำเนินงาน
 2. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ไซริ่ง  พร้อมทั้งเข็มฉีดยาตามจำนวนประชากรสุนัขและแมว
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่  โดยใช้ หอกระจายข่าวและเสียงตามสายในหมู่บ้าน

ตัวอย่างโครงการ

โครงการค่ายเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด

โครงการค่ายเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด

โดย  เทศบาลตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก   

*****************************

 

หลักการและเหตุผล

เยาวชน  คือ อนาคตของชาติ  ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชน หลงผิดเข้าสู่วงจร ของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น     ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระงบประมาณของประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความรู้สึกสะเทือนใจและเจ็บปวดให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง และปัญหายาเสพติดได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆในสังคม  เช่น การลักขโมย ฉกชิงวิ่งราวและการก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆตามมาอีกมากมาย ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม    ซึ่งปัจจุบันนี้รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์   ๔   รั้วป้องกัน    คือ   ๑.รั้วชายแดน     ๒.รั้วชุมชน

๓.รั้วสังคม ๔.รั้วครอบครัว และ ๔.รั้วโรงเรียน  ซึ่งจากทั้ง ๔ รั้วป้องกันนี้ จะเห็นได้ว่า รั้วเยาวชน และรั้วโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรากฐานและเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

ดังนั้น สภาเด็กและเยาวชนตำบลพันเสาและเทศบาลตำบลพันเสา ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน การปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอ และจะทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  จึงได้ถือโอกาสจัดโครงการ  “ ค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”  ขึ้น เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายรัฐบาล ในการนำสังคมไทยไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา คือ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

 

วัตถุประสงค์  

๑  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด

๒  เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน

๓  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด

๔  เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

๔  เพื่อให้เด็กและเยาวชนร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลพันเสา

ตัวอย่างโครงการ

โครงการ “งานกินปลาชมหมาบางแก้ว” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

โครงการ “งานกินปลาชมหมาบางแก้ว” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

เทศบาลตำบลพันเสา   อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก

****************************

๑.  ชื่อโครงการ   “งานกินปลาชมหมาบางแก้ว” ประจำปี ๒๕๕๕

๒.  หลักการและเหตุผล

อำเภอบางระกำได้ชื่อว่าเป็นอำเภอที่มีแหล่งปลาอันอุดมสมบูรณ์มาช้านาน มีทรัพยากรที่ขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักแพร่หลายของบุคคลทั่วไปหลายชนิด โดยเฉพาะสุนัขพันธุ์บางแก้วซึ่งเป็นสุนัขที่คนนิยมเลี้ยงกันมาก  แต่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าสุนัขพันธุ์ดั้งเดิมอยู่ที่อำเภอบางระกำอีกทั้งอำเภอบางระกำมีปลาที่หลากพันธุ์  ทั้งที่มีอยู่ในลำน้ำ  ห้วย หนอง คลอง บึง  ตามธรรมชาติและที่เกษตรเลี้ยงเป็นอาชีพทำรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  ประกอบกับการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้เสริม  ทำให้กลุ่มอาชีพ  กลุ่มเกษตรกร  กลุ่มแม่บ้าน  สามารถประดิษฐ์แปรรูปผลผลิตการเกษตรหรือสร้างสรรค์งานฝีมืออย่างหลากหลาย  แต่ของดีที่มีอยู่นั้นยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ทำให้เป็นอุปสรรคในการขยายผลในทางการตลาด

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไป ได้รู้จักสินค้าและทรัพยากรที่มีคุณค่าของอำเภอ         บางระกำ  และส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลพันเสาจึงจัดทำโครงการ“งานกินปลาชมหมาบางแก้ว”   ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้นมา

 

๓.  วัตถุประสงค์

๓.๑  ประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอบางระกำ

๓.๒  กระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าในทรัพยากรที่มีอยู่และใช้ให้เป็นประโยชน์

๓.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นรวมกลุ่มในการผลิต  จำหน่าย  ผลผลิตของชุมชน

๓.๔ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและความเข้มแข็งชุมชน

ตัวอย่างโครงการ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

เทศบาลตำบลพันเสา  อำเภอบางระกำ  จังหวัดพิษณุโลก

****************************

๑.  ชื่อโครงการ   การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

๒.  หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติอำนาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบการจัดสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่  ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านการศึกษา    การจัดกิจกรรมเพื่อเด็ก เยาวชน ตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

“วันเด็กแห่งชาติ” เป็นวันที่ภาครัฐต้องให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยต้องช่วยกันส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ สามารถจรรโลงสังคมไทยไปสู่เป้าหมายอันพึงปรารถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เทศบาลตำบลพันเสา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ “วันเด็กแห่งชาติ”  ดังกล่าว จึงร่วมกับ  ผู้นำชุมชน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  โรงเรียนในพื้นที่  ภาคเอกชน  และทุกส่วนราชการในพื้นที่ตำบลพันเสา  กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๔ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพันเสา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการเลี้ยงดู  อบรมสั่งสอน และให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ อีกทั้งได้ตระหนักถึงวินัยหน้าที่ของตนเอง ต่อไป

๓.  วัตถุประสงค์

๓.๑  เพื่อให้ประชาชนและผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการเลี้ยงดู  อบรมสั่งสอน

๓.๒  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์

๓.๓  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ

๓.๔  เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงวินัยหน้าที่ของตนเอง

๔.  เป้าหมาย

๔.๑  เด็กนักเรียนและเยาวชนและผู้ปกครองในเขตและนอกเขตเทศบาลตำบลพันเสา

จำนวน ประมาณ  ๒,๐๐๐  คน

๔.๒  หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมในการจัดงาน

๕.  วีธีดำเนินการ

๕.๑  เสนอโครงการให้ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

๕.๒  ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

๕.๓  กำหนดกิจกรรมตางๆพร้อมแจกรางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงาน

๕.๔  จัดเตรียมสถานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

๕.๕  แจกรางวัลแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการแสดงความสามารถในด้านต่างๆ

๕.๖  จัดหาอุปกรณ์สำหรับนันทนาการให้แก่เด็ก

๕.๗ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำกิจกรรมต่างๆ มาแสดงในภายในงาน

 

ตัวอย่างโครงการ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

หลักการและเหตุผล

การทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ไม่สามารถทำได้โดยการสร้างจากบุคคลภายนอกชุมชน หรือทำโดยการสอน การฝึกอบรม ชุมชนที่เข้มแข็งจะมีกระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีกิจกรรมเพิ่มคุณค่าทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน เป็นเครือข่ายชุมชน และมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสร้างความสัมพันธ์ ดังนั้นทุกชุมชนจึงต้องร่วมกัน “สร้างพลังชุมชน และใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชน    กระบวนการชุมชน คือ พฤติกรรมหรือการกระทำร่วมกันของคนในชุมชนที่มาร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ของชุมชน แล้วนำมาร่วมกันตัดสินใจวางแผนดำเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมติดตามประเมินผลการกระทำกิจกรรมของชุมชนร่วมกัน

แผนชุมชน” หมายถึง กิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันเพื่อจัดทำแผนขึ้นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกันได้ โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิด ร่วมกำหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการคำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก

การบูรณาการแผนชุมชน” หมายถึง วิธีการร่วมมือกันทำงานของหน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาภายนอกชุมชนทุกภาคส่วน โดยยึดหลักการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ชาวบ้านเป็นเจ้าของเรื่อง โดยใช้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนเป็นเครื่องมือดำเนินกิจกรรมพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน มากกว่าวัตถุประสงค์ของหน่วยสนับสนุน การบูรณาการ มีทั้งบูรณาการด้านกลไก บุคลากร กระบวนการและเครื่องมือ แผนงาน และงบประมาณ และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลพันเสาด้วย

 

 

วัตถุประสงค์

 1. คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
 2. คนในชุมชนได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจำกัดของชุมชนในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย
 3.  คนในชุมชนมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
 4.  คนในชุมชนสามารถกำหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
 5.  คนในชุมชนคิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  สุนัขและแมว

เทศบาลตำบลพันเสา  ปี  ๒๕๕๕

หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลพันเสา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  ทำให้สามารถลดจำนวนผู้ถูกสุนัขกัดและลดสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลพันเสาลงได้  โดยดูจากข้อมูลการเฝ้าระวังของสถานพยาบาลที่ให้บริการในเขต  แต่โรคพิษสุนัขบ้าก็ยังเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ  เพราะยังมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคนี้อยู่

เทศบาลตำบลพันเสาจึงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ฉีดยาคุมสุนัขแมว    โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระกำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันเสา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมมะค่า  เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีน  ฉีดยาคุมกำเนิดให้มากที่สุด  เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าลดอาการดุร้ายและลดจำนวนสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ  ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้าทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพันเสาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

วัตถุประสงค์

๑.เพื่อให้สุนัขและแมวที่มีเจ้าของไม่มีเจ้าของได้รับบริการฉีดวัคซีน  ฉีดยาคคุมตามโครงการ

๒.เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงสัตว์ได้มีส่วนร่วมโดยนำสัตว์ที่เลี้ยงมารับบริการ

๓.เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเขตเทศบาลให้มีพฤติกรรมการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงที่ถูกต้อง

 

โครงการแนะแนวอาชีพให้กับกลุ่มคนพิเศษ กิจกรรมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอาย

ร่วมกลุ่มประกอบอาชีพ ได้รับความรู้ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

2.2 เพื่อสนับสนุนโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ใช้ภูมิปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ และให้เกิดการและเปลี่ยนองค์

ความรู้จากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ

2.3 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีงานทำ/มีรายได้ช่วยเหลือตนเอง และลดภาวะในการเลี้ยงดูครอบครัวอีกทั้งเป็นการ

ยกระดับคุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านรายได้

 

โครงการศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงานผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

โครงการศึกษาดูงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน

โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ตำบลพันเสา

โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน

โครงการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี  ๒๕๕๕

โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน

โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

โครงการควบคุมและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น

โครงการจัดสวัสดิการและกิจกรรมสำหรับผู้สูงวัย  ด้วยรักและห่วงใย

โครงการค่ายเยาวชนรวมใจต้านภัยยาเสพติด

โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา บูรณาการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ

โครงการตัดเย็บผ้ากลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าตาล

โครงการเหยี่ยวข่าวเยาวชน ขจัดพ้นยาเสพติด

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน

โครงการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ต.ปากโทก

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน

.โครงการคุณแม่วัยใส  กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และครอบครัว ประจำปี 2555

โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเครือข่ายเยาวชนวัยใส  รักดี ไม่มีเสพ ไม่มีท้อง ใส่ใจชุมชน เสนอโครงการขอรับเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก 

โครงการการเลี้ยงสัตว์และสวนผักปลอดสารพิษแบบผสมผสาน

ตัวอย่างแผนชุมชน

ตัวอย่างแผนยาเสพติด

โครงการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนสุขภาวะ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สสส. 

โครงการสืบค้นภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภาษา ประเพณี และวัฒนธรรมไทยทรงดำ

.โครงการควบคุมและป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น

โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ด้วยเตาเผาถ่าน จากถัง 200 ลิตรและการปลูกผักอินทรีย์ชีวภาพ

โครงการส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้า

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสามวัย สู่บันไดครอบครัวสีขาว นำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน

โครงการพัฒนาศักภาพเครือข่ายชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๕ หลักสูตร เตาอั้งโล่

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวินัยเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕      

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ

 

ตัวอย่างโครงการ

ตัวอย่างโครงการ

© 2012 ipmaya Suffusion theme by Sayontan Sinha