header

อ่านการ์ตูน ทั้งหมด
Naruto ตํานานวายุสลาตัน one piece วันพีช โจรสลัดหมวกฟาง Fairy Tail ศึกจอมเวทอภินิหาร bleach เทพมรณะ Beelzebub เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย Cage of Eden หนีตายเกาะนรกล้านปี Toriko นักล่าอาหาร

ติดต่อเรา Adipmaya@gmail.com

ตัวอย่างแบบสอบถาม

 เรื่องทั่วไป  ไม่ให้ใส่ความเห็น
เม.ย. 142013
 

ตัวอย่างแบบสอบถาม

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถาม (The Questionnaire) ตัวอย่างแบบสอบถามวัดความเชื่อในความสามารถปรับ ตัวอย่างแบบสอบถาม,ตัวอย่าง แบบสอบถาม พฤติกรรม ผู้ บริโภค,ตัวอย่างแบบสอบถามโครงการ,ตัวอย่าง แบบสอบถาม การ วิจัย,ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ,ตัวอย่างแบบสอบถามงานวิจัย,ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็น,ตัวอย่าง แบบสอบถาม ทัศนคติ,ตัวอย่าง แบบสอบถาม ร้าน อาหาร บทเรียนช่วยสอนเรื่องSPSS for windows (ตัวอย่างแบบสอบถาม) ตัวอย่างแบบสอบถาม – กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ตัวอย่างแบบสอบถาม

แบบสอบถามสำหรับสมาชิก

การวิจัยเรื่อง  การดำเนินงานของกลุ่มอาชีพในเขต อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  กรณีศึกษา กลุ่ม      

                    ข้าวเกรียบงายอดแก้ว  ชุมชนยอดแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

                 ………………………………………………………………………

คำชี้แจง

1. การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัย   หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วิทยาเขตหนองคาย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

3.  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินงานของกลุ่มข้าวเกรียบงา ชุมชนยอดแก้ว ถ.

มีชัย  อ.   เมือง จ. หนองคาย

ส่วนที่ 3 ทัศนคติในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และหน่วยงานราชการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากลุ่มอาชีพ

4. กรุณา และใส่เครื่องหมาย ( / ) ลงใน ช่องว่าง ให้ถูกต้องหรือกรอกข้อความลงพื้นที่ว่าง (…….)  ให้ได้ใจความ

 

 

     

 

 

                                                                                                                                                     ผู้วิจัย

                                                                                                                                         นายเอกลักษณ์  ใจดี

                      

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.   เพศ         (   )   1.  ชาย                             (   )   2.  หญิง

2.   อายุ……………….ปี

(   ) 1. ระหว่าง 20-30 ปี                   (   ) 2. ระหว่าง 31-40 ปี

(   ) 3. ระหว่าง 41-50 ปี                   (   ) 4. ระหว่าง 51-60 ปี

(   ) 5. ตั้งแต่ 61 ขึ้นไป

3.   สถานภาพสมรส

(   )  1.โสด                                                 (   )  2. แต่งงาน

(   )  3. หม้าย                                        (   )  4. หย่าร้าง

4. ระดับการศึกษา

(  ) 1. ประถมศึกษา                                  (  ) 2. มัธยมศึกษาตอนต้น

(  ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช           (  ) 4. อนุปริญญา/ปวส.

(  ) 5. ปริญญาตรี                                     (  ) 5. ปริญญาตรีขึ้นไป

5.   จำนวนสมาชิกในครอบครัว (รวมตัวท่านด้วย)…………………… คน แยกเป็น

5.1 จำนวนสมาชิกที่มีรายได้  …………………… คน

5.2 จำนวนสมาชิกที่ไม่มีรายได้ …………………… คน

6.  อาชีพหลัก

(  ) 1. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ                           (  ) 2. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

(  ) 3. พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน                      (  ) 4. เกษตรกร

(  ) 5. รับจ้าง                                                   (  ) 6. อื่นๆ (ระบุ)……………………………..

7. อาชีพรอง

(  ) 1.ไม่มีอาชีพรอง                                  (  ) 2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

(  ) 3. ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย                        (  ) 4. พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน

(  ) 5. เกษตรกร                                      (  ) 6. รับจ้าง

(  ) 7. อื่นๆ (ระบุ)…………………………..

8.  รายได้จากอาชีพหลัก ………………………….. บาท/เดือน

9.  รายได้จากอาชีพรอง  ………………………….  บาท/เดือน

10. รายได้รวมทั้งหมดของครอบครัว ………………………… บาท/เดือน แยกเป็น

10.1 รายได้ในภาคการเกษตร………………………. บาท/เดือน

10.2 รายได้นอกภาคการเกษตร ………………………..บาท/เดือน

 

 

11. รายจ่ายทั้งหมดของครอบครัว ………………………….บาท/เดือน

11.1 ค่าอาหาร    ………………………………บาท/เดือน

11.2 ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร …………………………..บาท/เดือน

11.3 ค่าสาธารณูปโภค…………………………….. บาท/เดือน

11.4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  ………………………………….บาท/เดือน

12. ปัจจุบันท่านมีหนี้สินหรือเงินกู้หรือไม่

(  ) 1.ไม่มี (ข้ามไปทำข้อ 14)     (  ) 2. มี  จำนวนเงิน…………………………… บาท   แหล่งเงินกู้แยกเป็น

2.1  เงินกู้ในระบบ……………………………….บาท แยกเป็น

2.1.1 ธ.ก.ส………………………………….บาท

2.1.2 ธนาคารพาณิชย์………………………………..บาท

2.1.3 สหกรณ์……………………………………………บาท

2.1.4 กองทุนหมู่บ้าน……………………………………บาท

2.1.5 อื่นๆ(ระบุ) ……………………………………….บาท

2.2   เงินกู้นอกระบบ……………………………….บาท แยกเป็น

2.2.1 นายทุนเงินกู้ …………………………………….บาท

2.2.3 อื่นๆ (ระบุ)……………………………………….บาท

13. วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(   ) 1. ใช้ในการประกอบอาชีพ      (   ) 2. ใช้จ่ายในครัวเรือน

(   ) 3. ใช้เป็นทุนการศึกษาบุตร      (   ) 4. ใช้ในการชำระหนี้

(   ) 5. อื่นๆ(ระบุ)………………………

14. ท่านมีเงินออมหรือไม่

(   ) 1. ไม่มีเงินออม (ข้ามไปตอบข้อ 17 )          (   ) 2. มีเงินออม

16. ลักษณะการออม

(   ) 1. ประจำ (ระบุ)……………………..บาท/เดือน     (   ) 2 .ออมทรัพย์

17. ใครแนะนำให้ท่านเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มอาชีพ

(   ) 1. เข้าด้วยตัวเอง         (   ) 2. ญาติพี่น้อง

(   ) 3. เจ้าหน้าที่ของรัฐ    (   ) 4. เพื่อนบ้าน

(   )  5. สมาชิกในกลุ่ม      (   )  6. อื่นๆระบุ ………………………………

 

 

 

 

18. เหตุผลที่ท่านต้องการเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มอาชีพ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(   ) 1. ต้องการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  (   ) 2. ต้องการแก้ปัญหาหนี้สิน

(   ) 3.ต้องการนำผลผลิตมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า         (   ) 4. ต้องการได้รับความรู้เพิ่มเติม

(   ) 5.ต้องการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์                   (   ) 6. ต้องการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน

(   ) 7. อื่นๆ(ระบุ) ………………………………………

19. ท่านมีตำแหน่งและหน้าที่ใดในกลุ่ม

(   ) 1. ประธาน                   (   ) 2. รองประทาน

(   ) 3. เลขานุการ                                (   ) 4. เหรัญญิก

(   ) 5. ประชาสัมพันธ์                     (   ) 6. สมาชิกในกลุ่ม

(   ) 7. อื่นๆ(ระบุ)…………………………………..

20. ท่านเป็นสมาชิกมาแล้วกี่ปี…………………………………

 

ส่วนที่ 2 ทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินงานของกลุ่มข้าวเกรียบงา ชุมชนยอดแก้ว ถ.มีชัย  อ. เมือง จ.  หนองคาย
คำแนะนำ  โปรดใช้เครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องว่าง

 

ทัศนคติของกลุ่มอาชีพ

ระดับทัศนคติ

มากดีสุด

(5)

ดีมาก

(4)

ดีปานกลาง (3)

ดีน้อย

(2)

ไม่ดี

(1)

1. ทัศนคติการจัดการทั่วไป          
1.1 สมาชิกเข้าใจบทบาทและให้ความร่วมมือ          
1.2 ความสามัคคีภายในกลุ่ม          
1.3 การดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ          
1.4 การดำเนินงานของคณะกรรมการมีความโปร่งใส          
1.5 คณะกรรมการมีความทุ่มเทในการทำงาน          
2. ทัศนคติการจัดการด้านการผลิต          
2.1 แรงงานที่ใช้ในการผลิตเพียงพอ          
2.2 ทักษะในการผลิตดี          
2.3 วัตถุดิบเพียงพอ/ มีคุณภาพ / คุณภาพดีสม่ำเสมอ          
2.4 เครื่องจักรอุปกรณ์เพียงพอ/มีประสิทธิภาพ          
2.5 กระบวนการผลิตได้มาตรฐาน          
2.6 หีบห่อบรรจุภัณฑ์สวยงาม          
2.7 ปริมาณสินค้าเพียงพอ / ต่อเนื่อง          
2.8 สินค้ามีคุณภาพ / ได้มาตรฐาน          
2.9 ต้นทุนในการผลิตสูง          
3. ทัศนคติการจัดการด้านการตลาด          
3.1 แหล่งจำหน่ายสินค้ามีเพียงพอ          
3.2 ความรู้ในด้านกลยุทธ์ทางด้านการตลาด          
3.3 สินค้าตรงตามความต้องการของตลาด          
3.4 ราคาสินค้าแน่นอน          
3.5 มีอำนาจในการต่อรองราคา          
3.6 การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ราคาสินค้าเข้าถึงผู้บริโภค          
4. ทัศนคติการจัดการด้านการเงิน          
4.1 เงินทุนมีเพียงพอ /มีแหล่งเงินทุนสนับสนุน          
4.2 การวางแผนเงินทุน / การบริหารทางการเงิน          
4. 3 มีการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ที่ดี          
4.4 รายได้ผลตอบแทน / คุ้มกับการลงทุน          

 

 

ส่วนที่ 3  ทัศนคติของสมาชิกต่อการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพของหน่วยงานราชการ

คำแนะนำ  โปรดใช้เครื่องหมาย ( / ) ลงในช่องว่าง

 

การดำเนินการส่งเสริมและการพัฒนา

 

ระดับทัศนคติ

มากดีสุด

(5)

ดีมาก

(4)

ดีปานกลาง (3)

ดีน้อย

(2)

ไม่ดี

(1)

1. ด้านบริหารจัดการกลุ่ม          
1.1 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ          
1.2 จัดอบรมให้ความรู้ในด้านการรวมกลุ่ม          
1.3 อบรมการบริหารกลุ่มแก่คณะกรรมการ          
2. ด้านการผลิต          
2.1 การอบรมให้ความรู้ในด้านการผลิต/ เพิ่มทักษะการผลิต          
2.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต          
2.3 สนับสนุนเครื่องมือในการผลิต          
2.4 ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์          
2.5 ให้ความรู้ในด้านการวางแผนการผลิต          
3. ด้านการตลาด          
3.1 ช่วยในการวางแผนการตลาด          
3.2 จัดหาตลาดรองรับสินค้า          
3.3 ช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้า          
3.4 ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด          
4. ด้านการเงิน          
4.1 สนับสนุนในด้านเงินทุนแก่กลุ่ม          
4.2 ช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนแก่กลุ่ม          
4.3 ฝึกอบรมให้ความรู้การวางแผนทางการเงิน          
4.4 อบรมการจัดทำบัญชี          

 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ

1.ด้านการจัดการทั่วไป

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    2.ด้านการผลิต

……………………………………………………………………………………………………………………………………….   ……………       ………………………………………………………………………………………………………………………   …………….

 3.ด้านการตลาด

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  ……………       ………………………………………………………………………………………………………………………  ……………..

    4.ด้านการเงิน

………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………       ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………

   5.ด้านการส่งเสริมจากภาครัฐ   

………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………       ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………

 

ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม

ตัวอย่างแบบสอบถาม

แบบสอบถาม  สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ

โครงการวิจัย  การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของหาดจอมมณี  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

……………………………………

คำชี้แจง

1.  การศึกษาวิจัยนี้ดำเนินการโดยคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

2. วัตถุประสงค์โครงการวิจัย

1)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหาดจอมมณี  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

2) เพื่อศึกษาการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจในหาดจอมมณี  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

3) เพื่อศึกษาผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหาดจอมมณี  เทศบาลเมืองหนองคาย    อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

4) เพื่อศึกษาบทบาทภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องกับหาดจอมมณี  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย

5) เพื่อเป็นข้อมูลใช้ประกอบเป็นแนวทางในการพัฒนาหาดจอมมณี  อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

3.  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5  ส่วน  ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจ

ส่วนที่ 3  ข้อมูลกลยุทธ์ทางการตลาด

ส่วนที่ 4  ปัญหา  และความต้องการ

ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะ

4.  ให้ทำเครื่องหมาย / ในช่อง (   )  หน้าข้อความที่ท่านเห็นว่าถูกต้องที่สุด หรือ กรอกข้อความลงในช่องว่างหรือพื้นที่ว่างที่เว้นไว้ ………… ให้ได้ใจความ

5.  ข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามจะไม่มีผลต่อการจัดเก็บภาษี  และจะนำไปใช้สำหรับการศึกษาวิจัย การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของหาดจอมมณี  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย เท่านั้น

 

คณะผู้วิจัย

อ.มานิตย์  ผิวขาว

อ.พรหมินทร์  เมธากาญจนศักดิ์

อ.ฉัตรชัย  ปรีชา

นายธนบูลย์  ห้าวหาญ

นางสาวเอื้องฟ้า  พันวอ

นางสาวอรสันต์  ผางละมัย

 

 

 

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.  เพศ  (  ) 1.ชาย                                              (  ) 2.หญิง

2.  อายุ ………………..  ปี

3.  สถานภาพสมรส

(  )  1.โสด                            (  )  2.สมรส  อยู่ด้วยกัน

(  )  3.สมรส  แยกกันอยู่   (  )  4.หม้าย/หย่าร้าง

4.  ระดับการศึกษาของท่าน

(  ) 1.ประถมศึกษา             (  ) 2.มัธยมศึกษาปีที่3 หรือ ม.ศ.3                  (  ) 3.มัธยมศึกษาปีที่6 หรือ ม.ศ.5

(  ) 4.อาชีวศึกษา(ปวช.)    (  ) 5.อนุปริญญา(ปวส.)                                   (  ) 6.ปริญญาตรี

(  ) 7.สูงกว่าปริญญาตรี

5.  จำนวนสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด ……………………  คน   แยกเป็น

จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ทำงานแล้ว(มีรายได้แล้ว) …………………… คน

จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ยังไม่ได้ทำงาน/กำลังเรียน/คนชรา(ไม่มีรายได้) …………………….. คน

6.  ที่อยู่ของท่าน

(  )  1.อยู่ในชุมชนหาดจอมมณี

(  )  2.อยู่นอกชุมชนหาดจอมมณี  โดย

(  )  2.1อยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

(  )  2.2อยู่ในเขตอำเภอเมืองหนองคาย แต่อยู่นอกเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

(  )  2.3อยู่ต่างอำเภอ  แต่อยู่ในจังหวัดหนองคาย

(  )  2.4อยู่ต่างจังหวัด

7.  อาชีพหลัก

(  ) 1.ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ            (  ) 2.ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

(  ) 3.พนักงานเอกชน/ลูกจ้างเอกชน                                             (  ) 4.รับจ้างทั่วไป

(  ) 5.เกษตรกร                                                                                    (  ) 6.อื่นๆระบุ………………………

8.  อาชีพรอง

(  ) 1.ไม่มี                                                             (  ) 2.ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

(  ) 3.ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                                (  ) 4.พนักงานเอกชน/ลูกจ้างเอกชน

(  ) 5.รับจ้างทั่วไป                                              (  ) 6.เกษตรกร

(  ) 7.อื่นๆระบุ………………………

9.  รายได้จากอาชีพหลักของท่าน ……………………… บาทต่อเดือน

10. รายได้จากอาชีพรองของท่าน ……………………… บาทต่อเดือน

11. รายได้รวมของทั้งครอบครัว ……………………… บาทต่อเดือน

 

 

12. รายจ่ายของครอบครัว ……………………… บาทต่อเดือน  แยกเป็น

12.1 ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์(สาธารณูปโภค)       ……………………… บาทต่อเดือน

12.2 ค่าอาหาร(อุปโภค)                                                   ……………………… บาทต่อเดือน

12.3 ค่าเครื่องนุ่งห่ม                                                          ……………………… บาทต่อเดือน

12.4 ค่าเล่าเรียนบุตร                                                          ……………………… บาทต่อเดือน

12.5 ค่าน้ำมันรถในการเดินทาง                                      ……………………… บาทต่อเดือน

12.6 ค่ารักษาพยาบาล                                                        ……………………… บาทต่อเดือน

12.7 ค่าสันทนาการ/ท่องเที่ยว                                          ……………………… บาทต่อเดือน

12.8 ค่าลงทุน                                                                      ……………………… บาทต่อเดือน

12.9 อื่นๆ ระบุ …………………………………….                         ……………………… บาทต่อเดือน

13. เงินออมของครัวเรือน

(  )  1.ไม่มีเงินออม            (  ) 2.มีเงินออม  ระบุ ……………………… บาท   แยกเป็น

(  ) 2.1 เงินออมต่อเดือน ……………………. บาทต่อเดือน

14. ภาระหนี้สินของครัวเรือน

(  )  1.ไม่มีหนี้สิน              (  ) 2.มีหนี้สิน  ระบุ ……………………… บาท  แยกเป็น

(  ) 2.1 หนี้สินในระบบ ……………………… บาท

(  ) 2.2 หนี้สินนอกระบบ ……………………… บาท

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจ

1.  ก่อนทำธุรกิจดังกล่าวท่านประกอบอาชีพอะไร

(  ) 1.ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ            (  ) 2.ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

(  ) 3.พนักงานเอกชน/ลูกจ้างเอกชน                                             (  ) 4.รับจ้างทั่วไป

(  ) 5.เกษตรกร                                                                                    (  ) 6.อื่นๆระบุ……………………..

2.  ธุรกิจในหาดจอมมณีของท่านคือ

(  ) 1.ร้านอาหาร

(  ) 2.บริการให้เช่าห่วงยาง

(  ) 3.บริการร่องเรือตามลำน้ำโขง

(  ) 4.บริการที่จอดรถ

(  ) 5.อื่นๆ ระบุ…………………………………………

3.  สาเหตุที่ท่านมาประกอบธุรกิจในหาดจอมมณี (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(  ) 1.อาศัยอยู่ในชุมชนหาดจอมมณี

(  ) 2.ไม่รู้จะประกอบธุรกิจอะไร/ที่ไหน

(  ) 3.เห็นว่าน่าจะสามารถสร้างรายได้

(  ) 4.อื่นๆ  ระบุ …………………………………………………….

4.  ท่านเคยประกอบธุรกิจที่หาดจอมมณีมาก่อนหรือไม่

(  ) 1.ไม่เคย  ปีนี้เป็นปีแรกที่ประกอบธุรกิจ  โดยปีนี้ทำมาแล้วเป็นระยะเวลา ……………. เดือน

(  ) 2.เคย  เป็นระยะเวลา ……………. ปี   และในปีนี้ทำมาแล้วเป็นระยะเวลา ……………. เดือน

5.  เงินทุนในการประกอบการธุรกิจของท่าน ……………………… บาท  แยกเป็น

5.1 ตนเอง                                                            ……………………… บาท

5.2 การร่วมหุ้น                                                   ……………………… บาท

5.3 ญาติ                                                               ……………………… บาท

5.4 นายทุนเงินกู้                                                                 ……………………… บาท

5.5 ธนาคาร                                                          ……………………… บาท

5.6 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง              ……………………… บาท

5.7 อื่นๆ ระบุ ………………………..                              ……………………… บาท

6.  ท่านได้กู้เงินมาดำเนินการหรือไม่

(  ) 1.ไม่ได้กู้        (  ) 2.ได้กู้  จำนวน ……………………. บาท แหล่งเงินกู้  แยกเป็น

2.1. ญาติ                                                              ……………………… บาท

2.2  นายทุนเงินกู้                                               ……………………… บาท

2.3 ธนาคาร                                                          ……………………… บาท

2.4 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง              ……………………… บาท

2.5 อื่นๆ ระบุ ……………………..                  ……………………… บาท

7.  ต้นทุนเริ่มต้นในการประกอบการของท่าน……………………… บาท  แยกเป็น

7.1 ค่าก่อสร้างร้านอาหาร                 ……………………… บาท

7.2 ค่าจัดซื้อโต๊ะ/เก้าอี้/เสื่อ               ……………………… บาท

7.3 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ……………………… บาท

7.4 ค่าอื่นๆ ระบุ ……………………………    ………………………..บาท

8.  คนงานทั้งหมดในร้าน …………………………. คน  แยกเป็น

8.1 คนงานในครอบครัว/ไม่ได้จ้าง ………………………….. คน

8.2 คนงานที่จ้าง                 ………………………………. คน  โดยจ่ายค่าจ้างเฉลี่ยวันละ…………. บาทต่อวัน

9.  จำนวนโต๊ะอาหารในร้านของท่าน ………………………. โต๊ะ

10.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของธุรกิจ ……………………… บาทต่อเดือน  แยกเป็น

10.1 รายได้จากการขายอาหาร                            ……………………… บาทต่อเดือน

10.2 รายได้จากการขายเครื่องดื่ม                   ……………………… บาทต่อเดือน

10.3 รายได้อื่นๆ ระบุ ………………………   ……………………… บาทต่อเดือน

 

 

 

11.  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของธุรกิจ……………………… บาทต่อเดือน  แยกเป็น

11.1 ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องทำอาหาร            ……………………… บาทต่อเดือน

11.2 ค่าจ้างแรงงาน                                                            ……………………… บาทต่อเดือน

11.3 ค่าน้ำประปา/ไฟฟ้า                                                   ……………………… บาทต่อเดือน

11.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆระบุ ……………………..                 ……………………… บาทต่อเดือน

12.  กำไรสุทธิต่อเดือนของธุรกิจ ……………………… บาทต่อเดือน

กำไรสุทธิในการประกอบการในรอบปี ……………………… บาท

 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลกลยุทธ์ทางการตลาด

1.  ร้านอาหารของท่านมีการตรวจอาหารปลอดภัยจากสาธารณสุขหรือไม่

(  ) 1.ไม่มี

(  ) 2.ตรวจสัปดาห์ละครั้ง

(  ) 3.ตรวจสองสัปดาห์ต่อครั้ง

(  ) 4.ตรวจสามสัปดาห์ขึ้นไปต่อครั้ง

(  ) 5.มีระยะเวลาในการตรวจไม่แน่นอน

2.  ท่านได้รับสัญลักษณ์ร้านอาหารสะอาด รสชาติดี (Clean Food Good Test) หรือไม่

(  ) 1.ไม่ได้รับ                     (  ) 2.ได้รับ

3.  ในการประกอบการของท่านมีการเข้ารับการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานทางราชการหรือไม่

(  ) 1.ไม่ได้อบรม                (  ) 2.ได้อบรม  จำนวน …………..  ครั้ง  ในประเด็นหรือหัวข้อ

(  ) 2.1 เทคนิคการประกอบอาหาร

(  ) 2.2 ความสะอาดในการประกอบอาหาร

(  ) 2.3 การให้บริการร้านอาหาร

(  ) 2.4 อื่นๆ  ระบุ ………………………………..

4.  ท่านคิดว่าร้านอาหารของท่านมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งของร้านอาหารหรือไม่

(  )  1.เสียเปรียบ  สิ่งที่เสียเปรียบคือ    (  )  2.ไม่ได้เปรียบ    (  )  3.ได้เปรียบ  สิ่งที่ได้เปรียบคือ

(  )  1.1 ที่ตั้งอยู่ไกลตัวสะพาน                                                    (  ) 3.1 ที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวสะพาน

(  )  1.2 ที่ตั้งอยู่ไกลทางเดินลงหาดจอมมณี                             (  ) 3.2 ที่ตั้งอยู่ใกล้ทางเดินลงหาดจอมมณี

(  )  1.3 ที่ตั้งมีพื้นที่เล่นหาดทรายน้อย                                      (  ) 3.3 ที่ตั้งมีพื้นที่เล่นหาดทรายมาก

(  )  1.4 ที่ตั้งอยู่ส่วนท้ายของหาด                                               (  ) 3.4 ที่ตั้งอยู่ส่วนกลางของหาด

(  )  1.5 อื่นๆ  ระบุ …………………………………..                                (  ) 3.5 อื่นๆ ระบุ ……………………………….

5.  ท่านคิดว่าคุณภาพอาหารและรสชาติอาหารในร้านของท่านแตกต่างจากคู่แข่งหรือร้านอื่นๆหรือไม่

(  )  1.ต่ำกว่าคู่แข่งหรือร้านอื่นๆ

(  )  2.เท่ากับคู่แข่งหรือร้านอื่นๆ

(  )  3.สูงกว่าคู่แข่งหรือร้านอื่นๆ

6.  การกำหนดราคาอาหารและเครื่องดื่มของท่าน

(  )  1.ต่ำกว่าคู่แข่งหรือร้านอื่นๆ

(  )  2.เท่ากับคู่แข่งหรือร้านอื่นๆ

(  )  3.สูงกว่าคู่แข่งหรือร้านอื่นๆ

7. กลยุทธ์ทางการตลาดที่ท่านใช้ดึงดูดลูกค้าเข้ามารับประทานอาหารที่ร้านของท่าน

คำชี้แจง                มาก                        หมายถึง  ใช้เป็นประจำ

ปานกลาง             หมายถึง  ใช้บ่อยครั้ง

น้อย                        หมายถึง  นานๆครั้งจึงใช้

ไม่มี                        หมายถึง                  ไม่มีการใช้เลย

กลยุทธ์ทางการตลาด

ระดับ

ไม่มี

น้อย

ปานกลาง

มาก

1. การเอากระสอบทรายวางเป็นทางเดินเข้าร้าน        
2. จัดสถานที่ให้ดูสวยงาม        
3. การติดป้ายประชาสัมพันธ์        
4. การเรียกลูกค้าที่เดินผ่านร้าน        
5. การเปิดเพลงให้ลูกค้าฟัง        
6. การเปิดโทรทัศน์ให้ลูกค้าดู        
7. กำหนดราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่ง        
8. การให้ส่วนลดลูกค้า        
9. การประกอบอาหารให้สะอาด        
10. การประกอบอาหารให้มีรสชาติอร่อย        
11. การจัดบริการห้องน้ำฟรีแก่ลูกค้า        
12. อื่นๆ ระบุ …………………………………………..        

 

8. ร้านอาหารของท่านสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าอย่างไร (เลือกตอบได้มากกว่า1ข้อ)

(  ) 1. การให้บริการด้วยความสุภาพ

(  ) 2. การให้บริการที่มีระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

(  ) 3. การให้บริการตามความต้องการของลูกค้า

(  ) 4. การประกอบอาหารที่มีรสชาติดีและสะอาด

(  ) 5. อื่นๆ ระบุ ………………………………….

 

 

 

ส่วนที่ 4  ปัญหา  และความต้องการ 

1.  ปัญหาในการประกอบการของท่าน

ปัญหา

ระดับปัญหา

ไม่มี

น้อย

ปานกลาง

มาก

1.ด้านสาธารณูปโภค

  1) ไฟฟ้าไม่เพียงพอ/ไม่สะดวก/ไม่ปลอดภัย/ราคาแพง        
  2) น้ำประปาไม่มี/ไม่เพียงพอ/ไม่สะอาด/ราคาแพง        
  3) ทางเดินลงหาดไม่มี/ไม่เพียงพอ/ต้นทุนสูงต้องลงทุนทำเอง        
2.ด้านกฎระเบียบและการจัดระเบียบหาด        
  1) กฎระเบียบไม่ชัดเจน/ไม่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน        
  2) การจัดระเบียบร้านค้า และการขายยังไม่ดี/ไม่เป็นระบบ        
  3) ค่าเช่าที่แพง        
3.ด้านความสะอาดและการกำจัดขยะ        
  1) ถังขยะไม่มี/ไม่เพียงพอ        
  2) ไม่มีสถานที่ทำลายขยะอย่างถูกสุขลักษณะ        
  3) นักท่องเที่ยวทิ้งขยะไม่เป็นที่/ไม่ช่วยรักษาความสะอาดของหาด        
4.ด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว        
  1) ที่จอดรถของนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ        
  2) ขาดการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากหน่วยงานราชการ        
  3) มีห้องน้ำสะอาดที่ให้บริการนักท่องเที่ยวไม่เพียงพอ        
5. ด้านการดูแลและช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ        
  1) ขาดความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย        
  2) ขาดความรู้ในด้านการให้บริการ        
  3) การตรวจอาหารปลอดภัยไม่สม่ำเสมอ        
  4) ไม่ได้รับการรับรองอาหารปลอดภัย        
6. ด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว        
  1) ขาดการประชาสัมพันธ์หาดจอมมณีทางสื่อต่าง  เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์ เว็บไซต์  นิตยสาร  ฯลฯ  เป็นต้น        
  2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดจอมมณีไม่สม่ำเสมอ        
7.ด้านอื่นๆ        
   1) ระบุ…………………………………………………………………………………        

 

 

2. ความต้องการในการประกอบการของท่าน

ความต้องการ

ระดับความต้องการ

ไม่มี

น้อย

ปานกลาง

มาก

1.ด้านสาธารณูปโภค

  1) ความต้องการไฟฟ้า        
  2) ความต้องการน้ำประปา        
  3) ความต้องการให้มีการเพิ่มทางลงหาด        
2.ด้านกฎระเบียบและการจัดระเบียบหาด        
  1) ต้องการให้มีกฎระเบียบที่ชัดเจนเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน        
  2) ต้องการให้จัดระเบียบร้านค้า การขายของ        
  3) ต้องการให้มีการลดค่าเช่าที่        
3.ด้านความสะอาดและการกำจัดขยะ        
  1) ต้องการให้หน่วยงานราชการจัดหาถังขยะเพิ่มขึ้น        
  2) ต้องการให้มีสถานที่ทำลายขยะอย่างถูกสุขลักษณะ        
  3) ต้องการให้รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะเป็นที่รักษาความสะอาด        
4.ด้านความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว        
  1) ต้องการให้เพิ่มความปลอดภัยสำหรับที่จอดรถของนักท่องเที่ยว        
  2) ต้องการให้หน่วยงานราชการเข้ามาดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว        
  3) ต้องการให้มีห้องน้ำที่สะอาดบริการนักท่องเที่ยว        
5. ด้านการดูแลและช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ        
  1) ต้องการให้จัดอบรมเรื่องอาหารปลอดภัย        
  2) ต้องการให้จัดอบรมการให้บริการ        
  3) ต้องการให้ตรวจอาหารปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ        
  4) ต้องการให้มีการรับรองอาหารปลอดภัย        
6. ด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว        
  1) ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์หาดจอมมณีทางสื่อต่าง  เช่น  วิทยุ  โทรทัศน์ เว็บไซต์  นิตยสาร  ฯลฯ  เป็นต้น        
  2) ต้องการให้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดจอมมณีอย่างสม่ำเสมอ        
7.ด้านอื่นๆ        
   1) ระบุ…………………………………………………………………………………        

 

ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะ

1.  ด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า  ประปา  ทางเดินลงหาด

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.  ด้านกฎระเบียบ  และการจัดระเบียบภายในหาด  เช่น  การกำหนดกฎระเบียบ  ค่าเช่า     การสร้างร้านอาหาร  การขายของเร่

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.  ด้านความสะอาดและการกำจัดขยะ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4.  ด้านการดูแลความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น  สายตรวจ    ที่จอดรถ  ห้องน้ำ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5.  ด้านการดูแลและช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ  เช่น  การอบรมให้ความรู้  การตรวจความปลอดภัยอาหาร

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.  ด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7.  ด้านอื่นๆ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

 

ตัวอย่างแบบสอบถาม

แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ

ในการรับบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

—————————————————-

คำชี้แจง                  แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2548  - มิถุนายน 2549

โปรดทำเครื่องหมาย ü  ลงในช่อง  ¨  ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

 

ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไป

เพศ                          *  ชาย                                  *    หญิง

อายุ                    *  ต่ำกว่า  15  ปี                  *   16 – 25  ปี                     *   26 – 35 ปี

*  36 – 45 ปี                       *   46 – 55 ปี                      *   มากกว่า 55 ปี

ระดับการศึกษา      *  ประถมศึกษา                                                  *  มัธยมศึกษาตอนต้น , ปวช.

*  มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช                         *  อนุปริญญา, ปวท.

*  ปริญญาตรี                                                      *  ปริญญาโท

*  ปริญญาเอก                                                    *  อื่น ๆ  (ระบุ)……………………….

อาชีพ                      *  นักเรียน/นักศึกษา                                          *  ข้าราชการ

*  พนักงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ                        *  ธุรกิจส่วนตัว

*  ลูกจ้าง                                                             *  เกษตรกร

*   อื่น  ๆ  (ระบุ)…………………………………………………….

 

ตอนที่  2 ความคิดเห็นต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1.             ท่านทราบข่าวสารการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยจากแหล่งใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

*  สื่อสิ่งพิมพ์/ใบปลิว/ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์       *  วิทยุ / โทรทัศน์

*  เพื่อน / บุคคลที่รู้จักแนะนำ                                         *  อินเตอร์เน็ต

*  หนังสือราชการผ่านหน่วยงานต้นสังกัด                     *  อื่น ๆ โปรดระบุ ………………………………………………

2.             ท่านได้รับประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

*  เพิ่มพูนความรู้ / ประสบการณ์                                   *  ช่วยเพิ่มผลผลิต / เพิ่มรายได้ / ลดรายจ่าย

*  มีแนวทางสร้างอาชีพเสริม / อาชีพใหม่                    *  แก้ไขปัญหาส่วนตัว/ท้องถิ่น/ชุมชน

*  อื่น ๆ โปรดระบุ …………………………………………..

3.             ท่านนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อในด้านใด
*  ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ใหม่                                      *  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้/เผยแพร่ต่อ

*  ให้คำปรึกษา / ให้บริการ                                             *  อื่น ๆ โปรดระบุ ………………………………………………

4.             ท่านต้องการรับบริการด้านใดจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

*  ด้านการเกษตร                                                             *  ด้านการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เฉพาะทาง

*  ด้านคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต                                   *  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*  ด้านการบริหารจัดการ/บัญชี/พาณิชย์                        *  ด้านกฎหมาย

*  ด้านภาษา/ศิลปะ/การอ่าน                                           *  อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………………………

 

ตอนที่  3 ความพึงพอใจของการรับบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ประเด็นวัดความพอใจ

ความพึงพอใจ

5

4

3

2

1

1. เจ้าหน้าที่ / วิทยากร ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร          
2. เจ้าหน้าที่ / วิทยากร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ          
3. เจ้าหน้าที่ / วิทยากร ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้ชัดเจน          
4. การประชาสัมพันธ์การอบรมทั่วถึง          
5. ระยะเวลาการอบรมเหมาะสม          
6. เนื้อหาและหลักสูตรตรงกับความต้องการ          
7. วัสดุอุปกรณ์การอบรมมีความทันสมัย          
8. สภาพแวดล้อมในการอบรมเอื้อต่อการเรียนรู้          
9. การประเมินผลการอบรม          
10. ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมตรงกับความต้องการ          
11. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์          
12. ความพอใจต่อเจ้าหน้าที่ / วิทยากร  โดยภาพรวม          
13. ความพอใจกระบวนการ/ ขั้นตอนในการให้บริการ โดยภาพรวม          
14. ความพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก โดยภาพรวม          
15. ความพอใจต่อผลการให้บริการโดยภาพรวม          

 

 

ตอนที่  4 ข้อเสนอแนะ

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม

                                                                                                                                กองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรม

                                                                                                                                สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

กรุณาส่ง           กองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรม

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี  34190

ตัวอย่างแบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
...................................................
แบบสอบถามชุดนี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (PMQA)
และความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงานระดับภาพรวมของกรมชลประทาน ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2554
จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ตรงตามระดับความพึงพอใจของท่าน โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะสาคัญของบุคลากร
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอื่นๆ
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะสาคัญของบุคลากร
กรุณาเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ตรงกับลักษณะของท่าน
1.1 เพศ
 ชาย  หญิง
1.2 อายุ
 20 – 30 ปี  31 – 40 ปี  41 – 50 ปี  51 – 60 ปี
1.3 ระดับการศึกษา
 มัธยมศึกษาหรือต่ากว่า  ประกาศนียบัตร  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี
1.4 ประเภทตาแหน่ง
 อานวยการ
ระดับ  ต้น  สูง
 วิชาการ
ระดับ  ปฏิบัติการ  ชานาญการ  ชานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  ทรงคุณวุฒิ
ทั่วไป
ระดับ ปฏิบัติงาน  ชานาญงาน  อาวุโส  ทักษะพิเศษ
 ลูกจ้างประจา
 พนักงานราชการ
ตัวอย่างแบบสอบถาม

 

ตัวอย่าง

ที่มา    http://spreadsheets.google.com

จุด ประสงค์ : เพื่อการศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อคอนโดและปัจจัยที่มีผลในการเลือกซื้อ คอนโดของผู้บริโภค แบบสำรวจนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ศึกษามีจุดมุ่หมายเพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้น ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็น “ความลับ”

คำอธิบาย : แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลส่วนตัว ส่วนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นที่มีต่อความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมีเนียม และส่วนที่ 3 สอบถามปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเลือกซื้อคอนโดมีเนียม ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามนี้ตามความจริงทุกประการ

ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนตัว

 

 

  •   
 

  •   
 

ส่วนที่ 2: ความคิดเห็นที่มีต่อความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมีเนียม

 

  •   

 

  •   

  •   

  •   

ส่วนที่ 3 : ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเลือกซื้อคอนโดมีเนียม

ทำเครื่องในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 1=สำคัญน้อย 5=สำคัญมากที่สุด

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

ปัจจัยด้านราคา

สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

ปัจจัยด้านการจัดจำหน่าย

สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด

สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

สำคัญน้อย สำคัญมากที่สุด

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

 

 

ตัวอย่างแบบสอบถาม

ตัวอย่างแบบสอบถาม

 

ตัวอย่างแบบสอบถาม

ตัวอย่างแบบสอบถาม

 

ตัวอย่างแบบสอบถาม

ตัวอย่างแบบสอบถามตัวอย่างแบบสอบถาม

 

 

ตัวอย่างแบบสอบถาม

ตัวอย่างแบบสอบถาม

 

 

ตัวอย่างแบบสอบถาม

ตัวอย่างแบบสอบถาม

 

 

ตัวอย่างแบบสอบถาม

ตัวอย่างแบบสอบถาม

 

 

 

ตัวอย่างแบบสอบถาม

ตัวอย่างแบบสอบถาม

 

ตัวอย่างแบบสอบถาม

ตัวอย่างแบบสอบถาม

© 2012 ipmaya Suffusion theme by Sayontan Sinha